WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE KOMITETU PiS OCHOTA

czwartek, 7 marca 2013

Łupienie po śmieciach - uchwała śmieciowa, Warszawa

7 marca 2013 Rada miasta Warszawy ma podejmować uchwałę o wprowadzeniu opłat za usuwanie śmieci. W telewizorni i innych publikatorach co jakiś czas pojawia się „ekspert”, który cierpliwie tłumaczy jakie to analizy przeprowadzono, ile odbyło się konsultacji, jakie twórcze wnioski wysunięto przygotowując tę uchwałę. Przy okazji następuje prezentacja tysiąca możliwości rozliczania: a to „od głowy”, a to od metra, a to od wody, a to od metra łamanego przez głowę z dodatkiem wody a to jeszcze jakoś inaczej. Jakoś „ekspert” niezbyt chętnie mówi jakie to będą stawki, i nawet nie myśli o zaprezentowaniu tak często przywoływanych analiz, ekspertyz i ocen, na podstawie których określono te stawki.
Jak się bliżej przyjrzeć ustawie „śmieciowej”, której postanowienia mają być wdrażane na podstawie uchwały Rady oraz uzasadnienia do tej uchwały – trochę skóra cierpnie.
Smutna prawda okazuje się taka, że jest to po prostu ordynarne łupienie. Istota uchwały polega na tym, że będziemy płacili 2-3 razy więcej i to nie bezpośrednio firmom, które mają uprawnienia do wywózki i utylizacji śmieci, ale do kasy miasta. Uchwała w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistych kosztów usuwania śmieci, w żaden sposób nie określa zakresu i sposobu organizacji tej usługi itd. itd. przy okazji wprowadzając dodatkową buchalterię potrzebną do pobierania opłat tzn. deklaracje dotyczące ilość „głów”, metrów, pojemników, wody itd.
Najlepiej intencję tej uchwały pokazuje ostatnie zdanie uzasadnienia do uchwały. Wygląda to tak:

Stawki opłat zostały ustalone w sposób umożliwiające realizację dochodów budżetowych m.st. Warszawy na poziomie 231 mln zł w roku 2013, 580 mln zł w roku 2014, 605 mln zł w roku 2015 oraz 620 mln w roku 2016.

Wychodzi z tego, że wprowadzane w 2013 roku opłaty za usuwanie śmieci – mało, że wyższe od istniejących – mogą być jeszcze wyższe (i to radykalnie) w 2014 i sukcesywnie podwyższane do 2016 roku.

Żeby nie powielać starej metody rządzących i nie zalewać czytelnika wyłącznie komentarzami i bajeczkami o krystalicznej doskonałości tej uchwały załączamy jej oryginalny tekst. W ten sposób każdy z zainteresowanych może sam wyrobić sobie zdanie na ten temat.
Andrzej Kończykowski
Komitet PiS Ochota

DRUK NR 1679
DATA 28-02-2013
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ......................... r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.1)),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa
domowego.
§ 2. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od rodzaju zabudowy
oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym innym niż ten o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), ustala się następujące
miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w
wysokości:
a) 19,50 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 37,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 48,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 56,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w
wysokości:
a) 27,30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 51,80 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 67,20 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 78,40 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.
§ 4. 1. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości
89,00 zł od gospodarstwa domowego;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w
wysokości 124,60 zł od gospodarstwa domowego.
2. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, ustala się
następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
każdego z lokali mieszkalnych:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości
50% stawki ustalonej w ust. 1 pkt 1;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w
wysokości 50% stawki ustalonej w ust. 1 pkt 2.
§ 5. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w
wysokości:
a) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b) 23,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c) 46,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d) 49,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e) 55,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 190,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów,
powiększone o 50,00 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności
pojemnika;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości:
a) 27,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b) 32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c) 64,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d) 69,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e) 77,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 266,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów,
powiększone o 70,00 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności
pojemnika.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca

     Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińsk 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013
r. poz. 21 i 228.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377
oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.